سه اندیشه اسلامی درباره حق و تکلیف
50 بازدید
محل نشر: نشریه پگاه حوزه/شماره 215
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله، ابتدا مبانی خداشناسانه، هستی شناسانه و انسان شناسانه حق و تکلیف مورد تحلیل قرا می گیرد و سپس دیدگاه سه متفکر اسلامی (آیه الله جوادی آملی، آیه الله مصباح یزدی و آیه الله شهید مطهری) تبیین و تقریر می گردد.