علی یعقوبی در بوته نقد
37 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله نقدی است کوتاه بر انحرافات فکری علی یعقوبی؛ کسی که کم تر مورد نقد جدی قرار گرفته است.
دانلود