مهدی نصیری در بوته نقد
34 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این متن کوتاه، در واقع بیان محاسن و معایب اندیشه مهدی نصیری است. در این نوشتار، ضعف اندیشه ایشان در عبور دادن جامعه شیعی از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب، توضیح داده می شود.