یهودزدگی
42 بازدید
محل نشر: ماهنامه خردنامه همشهری/شماره 19
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله، رابطه یهود و تجدد را در مکتب فردید بررسی می کند. دیدگاه سید احمد فردید ـ فلسفه پرداز و زبان شناس معاصر ـ و هم اندیشانش درباره یهود و رابطه آن با تجدد و غرب، همواره از مباحث مورد نزاع در جامعه روشنفکران ایرانی بوده است. در آخرین نمونه از این مخالفت ها، می توان به پرخاش عبدالکریم سروش نسبت به اعتقادات دکتر فردید اشاره کرد. سروش، فردید را نسبت به یهود و غرب، خشونت گرا و بی منطق معرفی کرده است. سید احمد فردید معتقد است پیش از آنکه به مشاهدات عینی درباره یهودیان توجه شود، باید از روزنه فلسفه تاریخ و به شکلی عمیق به تحلیل جایگاه «یهود» در جهان پرداخت. او از فلسفه تاریخ به خداشناسی تاریخی و بعد علم الاسماء تاریخی می رود و مشاهده می کند که بسیاری از فلاسفه و شخصیت های غرب، یهودی زده هستند، سپس شواهد عینی آن را پی می جوید. اینجا یک مطلب اپریوریApriori (ما تقدم) و یک مطلب اپیستریوری Aposteriori (ماتأخر)، یعنی یک مشاهده ماتقدم و یک مشاهده ماتأخر وجود دارد. فردید فقط و تنها به اپریوری یا اپیستریوری نمی پردازد، بلکه ماتقدم و ماتأخر، هر دو را لازم می داند، و از نگاه وی، این را باید در فلسفه تاریخ دید که یهود چگونه است. فردید به فلسفه تاریخ نیز پرداخته و به نوعی فرجام شناسی تاریخی نیز دست زده است، که طرح و تبیین آن می تواند جایگاه یهود را در تاریخ شناسی وی به ما بشناساند. پس از بیان مبانی ایشان در این زمینه، رابطه یهود با غرب، و نیز نحوه مواجهه آن با انقلاب اسلامی ایران روشن خواهد شد.
آدرس اینترنتی