در شناخت غرب
44 بازدید
محل نشر: ماهنامه خردنامه همشهری/شماره 22
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله، درآمدی بر غرب شناسی دکتر رضا داوری اردکانی است. دکتر داوری اردکانی را بیش و پیش از هر وصف دیگری می بایست «غرب شناس» نامید و ابعاد دیگر فکری او را در داخل این معنا یا در ادامه آن تحلیل نمود. غرب شناسی های دکتر داوری بعد همة بحث های تئوریک او می باشد، به گونه ای که بدون درک و ارزیابی نگرش های او به تجدد و غرب، نمی توان تصویر روشنی از دستگاه فکری ایشان به دست داد. وی وقتی درباره جامعه خود سخن می گوید یا نسبت جوامع توسعه نیافته را با مدرنیسم به بررسی می نشیند، به فهمی که از غرب و مدرنیته دارد تکیه می کند و راه چاره ارائه می دهد. در واقع، تحلیل غرب و بازکاوی ماهیت و چیستی آنچه در رنسانس یا قبل و بعد از آن، در نسبت انسان با هستی اتفاق افتاده است، محور و زیربنای نظام معرفتی دکتر داوری است. به همین جهت، بحث از روح و جان¬مایه اصلی مفهوم پردازی‌های ایشان بر سایر مباحث، تقدم رتبی خواهد داشت. این مقاله، چند بخش دارد: الف ـ تحلیل ماهیت غرب. ب ـ رابطه غرب و دین. ج ـ زندگی دینی در دنیای غربی. د ـ رسالت انقلاب اسلامی ایران.
آدرس اینترنتی