کدام شناخت؟
36 بازدید
محل نشر: ماهنامه خردنامه همشهری/شماره 23
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
رابطه شناخت دینی با شناخت شناسی مقوله مهمی است؛ چرا که پیش از ورود در بحث شناخت دینی، بایستی ابتدا مراد از «شناخت» را نشان داد و با ترسیم تصویری روشن از این مفهوم، به سراغ تبیین مبانی و مؤلفه های شناخت دینی رفت. در این گفتار، نظریه جدیدی در باب شناخت شناسی با عنوان «شناخت شناسی تکاملی» مطرح شده و رابطه آن با شناخت دینی تقریر گردیده است.
آدرس اینترنتی