پیش از هرمنوتیک
46 بازدید
محل نشر: ماهنامه خردنامه همشهری/شماره 24
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بحث از هرمنوتیک فلسفی یکی از مباحث مهم مطالعات دین شناسی به شمار می رود و همواره منشأ پژوهش و تئوری پردازی صاحب نظران بوده است. هرمنوتیک فلسفی هرچند به مقوله تفسیر متون و پدیده ها، و نقش پیش فرض و پیش فهم در این فرایند می پردازد اما باید دانست که خود هرمنوتیک فلسفی و نوع نگاهش به رویداد تفسیر و موضوع آن، نیز مبتنی بر مبانی و پیش انگاره هایی است که باید در جای خود به بحث گذاشته شده و اثبات شود. این مقاله، اشاره ای در این باب است.
آدرس اینترنتی